adres : 66-200 Świebodzin, os. Łużyckie 39

Klauzula informacyjna dla fanpage Administratora na facebooku

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) zwanym dalej RODO informuję, iż:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jako użytkowników fanpage’a jest BUGILO SP. Z O.O., ul. Matejki 1/29/B, 66-200 Świebodzin, założyciel fanpage pod nazwą „wpelnizdrowia”.

2. Z administratorem danych mogą się Państwo się skontaktować pod w/w adresem lub poprzez e-mail: biuro@wpełnizdrowia.pl.

3. Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników w celu:

- prowadzenia fanpage’a na portalu społecznościowym Facebook, na warunkach i zasadach określonych przez Facebook Inc.,

- informowania o aktywności administratora, promowaniu różnych wydarzeń które organizuje administrator,

- informowania o produktach i usługach administratora,

- budowania i utrzymania społeczności związanej z administratorem,

- komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności serwisu Facebook (komentarze, chat, wiadomości),

- ewentualnego ustalania, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami,

- analiz funkcjonowania, popularności, sposobu korzystania z fanpage’a.

4. Administrator będzie przetwarzał następujące dane:

- podstawowe dane identyfikacyjne w zakresie opublikowanym przez użytkownika na własnym profilu na portalu społecznościowym Facebook,

- dane opublikowane przez użytkownika na profilu Facebook,

- anonimowe dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage’a dostępne za pomocą funkcji „Facebook Insights” udostępnionej przez Facebook stosownie do niepodlegających zmianie warunków korzystania z Facebook, gromadzone dzięki „plikom cookies” z których każdy zawiera niepowtarzalny kod użytkowników zarejestrowanych na Facebook, a który zostaje pobrany i przetworzony w chwili otwarcia fanpage’a.

5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

- zgoda użytkownika, wyrażone poprzez wyraźne działanie potwierdzające jakim jest dokonanie subskrypcji fanpage poprzez kliknięcie ikony „Lubię to” lub „Obserwuj” lub poprzez opublikowanie swojego komentarza pod którymkolwiek z postów zamieszczonych na fanpage’u administratora,

- prawnie uzasadniony interes administratora lub strony trzeciej, którym jest: prowadzenie fanpage’a oraz konieczność zapewnienia kontaktu pomiędzy użytkownikami a administratorem, a także marketing bezpośredni oraz ochrona praw i roszczeń.

6. Okres przechowywania danych jest związany z celami i podstawami przetwarzania. W związku z czym:

- dane przetwarzane na podstawie zgody przetwarzane będą do czasu cofnięcia zgody,

- dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora przetwarzane będą do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania lub ustania tego interesu, dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage’a dostępne za pomocą funkcji „Facebook Insights” przetwarzane będą przez czas dostępności tych danych w serwisie Facebook wynoszący 2 lata.

7. Administrator udostępnia dane osobowe jedynie podmiotom uprawnionym z mocy przepisów prawa oraz innym podmiotom, które świadczą usługi na rzecz administratora (obsługa IT, obsługa marketingowa). 

W związku ze specyfikacją portalu Facebook, informacje o osobach obserwujących fanpage, o polubieniach,
a także treści komentarzy, posty i inne informacje dostarczane przez użytkowników są jawne. 

8. Administrator danych nie przekazuje danych poza teren Polski/ UE/ Europejskiego Obszaru Gospodarczego
z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych 

w ramach serwisu Facebook z zastosowaniem stosowanych przez Facebook klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską i decyzji Komisji Europejskiej stwierdzających odpowiedni stopień ochrony danych
w odniesieniu do określonych krajów zgodnie z zasadami określonymi przez Facebook pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy

9. Dane użytkowników będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie facebook, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt wyświetlanie informacji od administratora fanpage

10. Dane użytkowników administrator uzyskuje od firmy Facebook Inc. oraz publicznego profilu użytkownika oraz wpisów na panpage’u administratora.

11. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo: dostępu do swoich danych, do sprostowania, żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, sprzeciwu wobec przetwarzania, cofnięcia zgody.

12. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, z którym można kontaktować się
w następujący sposób:  

a) listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa 

b) przez elektroniczną skrzynkę  podawczą  dostępną  na  stronie https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt  

c) telefonicznie: (22) 531 03 00. 

13. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obserwowania fanpag’e administratora.

Jesteś naszym priorytetem!

Z pełnym zaangażowaniem
i profesjonalizmem tworzymy
dla Ciebie programy powrotu
do zdrowia.
W PEŁNI ZDROWIA
Medycyna specjalistyczna
Świebodzin, oś. Łużyckie 39
Filia Gorzów Wlkp.,
ul. Walczaka 25 (Obok WSB)
Copyright: fundacjawgore.pl
created by:
bizwebstudio.pl